ศูนย์แพรวไพร

ความเป็นมา
ศูนย์แพรวไพร

ผอ. ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร
อ.แพรวไพฑูรย์
ผอ. ศูนย์ฯ แพรวไพร

 “ศูนย์ฯแพรวไพร” เป็นศูนย์พัฒนาแพทย์แผนไทยที่ได้รับ รางวัลการันตีเป็นศูนย์ฯดีเด่น 8 ปีซ้อน

ปัจจุบันอาจารย์ แพรวไพฑูรย์ ได้รับแต่งตั้งเป็น   ผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

         อาจารย์แพรวไพฑูรย์  เนตรหาญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯแพรวไพร และผู้ทรงคุณวุฒิของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เดิมทีอาจารย์มีพื้นความรู้ในสายงานของแพทย์แผนปัจจุบัน จึงได้มีแนวความคิดว่า การเรียนนวดแผนไทยสอนผสมผสานกับแผนปัจจุบัน น่าจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการนวดและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน   การผลิตนักเรียนในแต่ละรุ่นต้องมีคุณภาพ การเรียนการสอนจะมุ่งเน้นเป็นรายบุคคลจบแล้วมีความรู้จริง ทำงานได้จริง

         อาจารย์ได้ผลิตบุคลากรด้านนวดไทยและสปา ที่มีคุณภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยอาจารย์เป็นผู้ลงมือสอนด้วยตนเองทุกรุ่นทุกหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ถูกต้องนำไปใช้ประกอบอาชีพ เรียนจบแล้วสามารถกลับมาทบทวนได้ใหม่ 

          ศูนย์ฯแพรวไพร ไม่เคยทอดทิ้งนักเรียนเราเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน อาจารย์สอนด้วยความรักในวิชาชีพและเป็นผู้ให้ศิษย์นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยถ่ายทอดให้อย่างเต็มที่ทุกหลักสูตร

รูปการสอนเดือน มกราคม 2018