ประวัติผู้สอน

ประวัติผู้สอน

ชื่อ อาจารย์ แพรวไพฑูรย์ เนตรหาญ

ตำแหน่ง

  • ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร (สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย)

  • วิทยากรอบรมครูนวดไทย และ สปา ของ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

  • ผู้อำนวยการ และ วิทยากรประจำ ศูนย์ฝึกอาชีพ จังหวัด ยโสธร

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอิสเทร์นเอเชีย

  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ การศึกษานอกระบบ สุโขทัยธรรมาธิราช

  • ผ่านการทดสอบความรู้ สาขาเภสัชกรรมไทย นวดไทย และ ผดุงครรภ์ไทย จากกองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข

  • ผ่านการทดสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปา รุ่นที่ 4

ประวัติการทำงาน

  • ปี 2536 – 2539 เข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค 3 แผนก รังสีวินิจฉัย ประจำโรงพยาบาลของรัฐบาล
  • ปี 2539- 2548 เข้าทำงาน ตำแหน่งหัวหน้าแผนก รังสีวินิจฉัย ที่ โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ง เช่น รพ.กรุงเทพ รพ.เกษมราษฎร์ รพ.วิภาวดี รพ.เอกปทุม เป็นต้น

ประสบการณ์และความรู้ด้านแพทย์แผนไทย 

ปี 2548 สำเร็จหลักสูตรการนวดแผนไทย นวดน้ำมันหอมระเหย สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ปี 2548 สำเร็จหลักสูตร วิทยากรและครูนวดไทย รุ่นที่ 6 สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ปี 2548 ผ่านการทดสอบความรู้ และ ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ด้านแพทย์แผนปัจจุบัน สาขารังสีเทคนิค กระทรวงสาธารณสุข
ปี 2549 วิทยากรนวดแผนไทยและครูนวด ศูนย์ฝึกอาชีพ จ.ยโสธร
ปี 2549 สำเร็จหลักสูตร การนวดไทย 372 ชม. สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ปี 2549 ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเป็น ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 4
ปี 2551 ผ่านการทดสอบความรู้ และ ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ ด้านแพทย์แผนไทย สาขาผดุงครรภ์ กระทรวงสาธารณสุข (ใบอนุญาต เลขที่ พท.ผ.5158)
ปี 2554 รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย กระทรวงสาธารณสุข (ใบอนุญาตเลขที่ พท.น.1321)
ปี 2555 รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย ประเภทการเภสัชกรรมไทย กระทรวงสาธารณสุข (ใบอนุญาตเลขที่ พท.ภ 26487)

ประสบการณ์ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านแพทย์แผนไทย

          จากความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน ทั้งภายในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ข้างต้น จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทย ในแง่ของการดูแลสุขภาพขั้นมูลฐาน และได้ทำการศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ด้านนี้อย่างจริงจัง เพื่อนำมาเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป ผู้สนใจที่รักสุขภาพและมีความต้องการดูแลตัวเองและบุคคลในครอบครัว อีกทั้งยังเห็นว่า การแพทย์แผนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทุกประเทศมีความต้องการผู้มีความรู้ในศาสตร์ด้านนี้เข้าร่วมงานด้วย จึงเปิดศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ภายใต้การควบคุมของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม ผู้สนใจใฝ่หาความรู้ด้านแพทย์แผนไทย อย่างเป็นระบบ ถูกต้องหลักวิชาการ อันจะทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี กับ การแพทย์แผนไทย และนำมาซึ่งรายได้แก่ตัวเอง และ ประเทศชาติ ตั้งแต่ ปี 2548 จนถึงบัดนี้

นอกจากการเปิดการเรียนการสอนและฝึกอบรมภายในศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย แพรวไพร ดอนเมืองแล้ว ทางศูนย์ยังเปิดอบรมนอกสถานที่ให้แก่ หน่วยงานราชการ และ เอกชน ที่ร้องขอความร่วมมือมาด้วย อาทิ    

ปี 2549 จัดอบรม นวดน้ำมันหอมระเหย ณ.เทศบาลบางกรวย จ.นนทบุรี
ปี 2550 จัดอบรม นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า ณ.เทศบาลบางกรวย จ.นนทบุรี
ปี 2550 จัดอบรม การทำลูกประคบสมุนไพรสด และ แห้ง แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ณ.โรงเรียนจิตรลดา สำนักพระราชวัง
ปี 2552 จัดอบรม การนวดด้วยลูกประคบสมุนไพรสด และแห้ง และการทำลูกประคบสมุนไพรสด และแห้ง ณ.เทศบาลบางกรวย จ.นนทบุรี
ปี 2552 จัดอบรม การทำลูกประคบสมุนไพรสด และ แห้ง แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ณ.โรงเรียนจิตรลดา สำนักพระราชวัง
ปี 2553 ร่วมงานกับ บริษัท ปตท. (มหาชน) จำกัด เผยแพร่การแพทย์แผนไทยและให้บริการการนวดแผนไทยฟรีแก่ประชาชน ณ การเคหะทุ่งสองห้อง หลักสี่
ปี 2554 จัดอบรม นวดแผนไทย ณ. โรงเรียนสอนความงามและสุขภาพสปา ชีวาศรม (Chiva-som Academy)
ปี 2555 นำคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “นวดพร้อมกันมากที่สุดในโลก” เพื่อบันทึกเป็นสถิติโลกลงในกินเนสบุค